เปิดทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

แพทย์ปลูกผมประจำ Vdesign Hair By Dana Korea แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกผมประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคนิค Non-shaven FUE ซึ่งมีความสามารถในการวิเคราะห์ และการนํารากผมมาใช้ได้อย่างแม่นยําในทุกช่วงอายุของคนไข้

หมอจาจบหลักสูตรการปลูกผมเทคนิค Non-shaven FUE ซึ่งเป็นลูกศิษย์โดยตรงคนที่ 2 ของ Dr.Jae Hyun Park แพทย์เจ้าของเทคนิค Non-shaven FUE เจ้าของสถาบัน DANA plastic surgery, South Korea

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

 • Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
 • Internalmedicine in Lyceum Northwestern
 • Fellow in Dermatology anitiudiontioThooudqwssrutiod
 • วทบ. อาชีวอนามัย (Occupational health) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate of Therapeutic Innovation in Dermatology and Dermato – Cosmetology
 • Certificate of Correction of Facial Appearance by Association of Cosmetic Dermatology and Surgery
 • Certificate of Therapeutic Innovation of AHA ,PHA Princeton (USA)
 • International Fellowship of hair transplant traninig, DANA plastic surgery, South Korea
 • International Fellowship of Non-Shaven FUE Surgery, DANA plastic surgery, South Korea

พญ.กชมล มโนนุกุล (หมอเบิร์ด)

แพทย์ปลูกผมประจำ Vdesign Hair By Dana Korea  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม 

เป็นแพทย์คนแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก Dr.Jae Hyun Park ผู้คิดค้นเทคนิคปลูกผมไร้รอยแผล Non Shaven FUE และ Female Hairline  และเป็นแพทย์ 1 ใน 13 ท่าน ของสมาคมแพทย์ปลูกผมแห่งประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

 • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมีสิทธิประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ปี 2551)
 • ได้รับวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาตจวิทยา จากแพทยสภา  (ปี 2558)
 • เป็นสมาชิกสามัญ ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย (ปี 2559)
 • Certificate of Attendance the International Live Surgery of KSHRS 2016, Seoul, KOREA. (ปี 2559)
 • เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาโรคเส้นผม และการผ่าตัดปลูกถ่ายเส้นผม จากมหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิริราชพยาบาล (ปี 2559)
 • Certificate of Completion the International Fellowship of NON-Shaven FUE Surgery in Dana Plastic Surgery Clinic, Seoul, KOREA. (ปี 2559)
 • Certificate of Completion the International Fellowship of Hair Transplant Training in Dana Plastic Surgery Clinic, Seoul, KOREA. (ปี 2559)
 • Certificate of Completion the International Fellowship of Female Hairline Correction Surgery in Dana Plastic Surgery Clinic, Seoul, KOREA. (ปี 2559)

DR.JAE HYUN PARK

Chief Director of DANA Plastic Surgery worldwide reputation for hairline correction surgery

Dr.  Park Jae-hyun’s path has been the history and innovation in history of female hairline correction surgery, Dr. Park widely recognized by his peers, due to being one of the first to introduce the Non shave FUE technique.

 • Full Member, International Society of Hair Restoration Surgery (ISHRS)
 • Full Member, The Hair Transplant Research Group
 • Full Member, The Korean Society of Plastic and Reconstructive Surgeons
 • Full Member, The Korean Society for Aesthetic  Plastic Surgery
 • Full Member, Korean Cleft-Palate Craniofacial Association
 • Full Member, The Korean Association of Clinical Plastic Surgeon Medical Specialist, Appointed As an Official Consultant In The Field of Plastic Surgery by Naver

  ไม่ระบุ5,000-10,000 บาท10,001-50,000 บาท50,001 บาทขึ้นไป

  ศรีษะล้านหน้าผากเถิกผมบางผมร่วงกระหม่อมบางคิ้วบางอยากมีหนวดเคราอื่น ๆ

   ไม่ระบุ5,000-10,000 บาท10,001-50,000 บาท50,001 บาทขึ้นไป

   ศรีษะล้านหน้าผากเถิกผมบางผมร่วงกระหม่อมบางคิ้วบางอยากมีหนวดเคราอื่น ๆ